PR

Ako prebieha zabezpečenie bytového domu proti požiarom

Ochrana pred požiarmi je základnou podmienkou bezpečného bývania. Ide o dôležitú súčasť správy bytov a spoločenstva vlastníkov v rámci bytového domu, ako i nebytových priestorov. Oblasť ochrany pred požiarmi je ale pomerne rozsiahla a vyžaduje si ako odborné, tak i legislatívne znalosti. Aké podmienky treba splniť ohľadom zabezpečenia bytového domu proti požiarom? Povieme si v našom článku.

 

Legislatíva

Povinnosti a usmernenia v oblasti protipožiarnej ochrany sú ustanovené v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Zákon platí pre každý typ budovy – malú, veľkú, súkromnú, verejnú, veľký bytový dom… O zákon sa tiež bez výnimky opiera fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v pláne stavať, rekonštruovať alebo meniť účel stavby. V článku sa však zameriame najmä na bytový dom.

Výstupným dokumentom protipožiarnej ochrany v bytovom dome je projekt požiarnej ochrany. Jeho hlavným cieľom je usmerňovanie osôb v oblasti ochrany zdravia, majetku či zvierat. Tiež sa jeho prostredníctvom zabezpečuje bezpečná evakuácia pri požiari, ako aj pri zdolávaní požiaru. Na vypracovanie tohto projektu budete potrebovať:

  • Opis stavby s presnou vzdialenosťou v metroch
  • Rez stavby
  • Pôdorysy jednotlivých podlaží
  • Technickú správu s opisom materiálov použitými pri stavbe

 

VEDELI STE, ŽE: Pri každej stavebnej úprave alebo rekonštrukcii bytového domu je potrebné, aby tento zámer posúdil špecialista požiarnej ochrany a následne k nemu vydalo stanovisko príslušné okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.

 

Povinnosti vlastníkov bytového domu

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo správca bytového domu sú povinní zabezpečiť plnenie všetkých úloh ochrany pred požiarmi. Tie, ako sme už uviedli, sú vymedzené ako v zákone, tak aj v projekte požiarnej ochrany.

Povinnosti z toho plynúce by sa mali zabezpečovať predovšetkým prostredníctvom technika požiarnej ochrany. Prípadne aj osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie – zvyčajne dodávateľským spôsobom. Za plnenie týchto povinností však zodpovedá štatutárny orgán právnickej osoby (napríklad  Spoločenstvo vlastníkov bytov).

Jednou z týchto povinností je zabezpečenie vykonávania preventívnych protipožiarnych prehliadok v bytovom dome. A to každých 12 mesiacov. Samozrejme, aj odstraňovať zistené nedostatky.

Dôležitou súčasťou prehliadky je i kontrola únikových ciest a východov. Tieto sa musia označovať a udržiavať trvale voľné. Prirodzene, musí byť umožnený aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarno-technickým zariadeniam a požiarnym vodovodom.

Úniková cesta pri požiari

 

VEDELI STE, ŽE: Pri činnostiach v bytovom dome, ktoré sú spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (napríklad zváranie), je správca bytového domu povinný zabezpečiť školenie o podmienkach protipožiarnej bezpečnosti osôb, ktoré sa podieľajú na činnosti. Tiež musí vydať písomný pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a vybaviť ju prostriedkami na zdolávanie požiaru.

 

Prvky zabezpečenia bytového domu proti požiarom

Na ochranu vlastníkov bytov v bytovom dome slúžia jednotlivé bezpečnostné prvky a usmernenia ochrany proti požiarom, ktoré sú obsiahnuté v zákone a vo vyhláške MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v platnom znení.

Ich zabezpečenie je nutnou podmienkou ochrany zdravia vlastníkov v súvislosti s požiarom. Najrozsiahlejším a najdôležitejším usmernením je povinnosť inštalovať protipožiarne zariadenia a udržiavať ich v pohotovostnom stave (vrátane výťahov a únikových ciest). Prinášame vám stručný prehľad tých najdôležitejších.

 

Hasiace prístroje

Musia byť kontrolované najmenej raz za 24 mesiacov, optimálne raz za 12 mesiacov. Pochopiteľne, je nutné, aby boli nainštalované a ich stanovište označené piktogramom. Následne vám potom fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov, vydá potvrdenie o ich kontrole.

Hasiace prístroje

 

Požiarne vodovody a uzávery

Súčasťou zabezpečenia bytového domu proti požiarom sú samozrejme aj zariadenia na dodávku vody (požiarne vodovody) –  priame hasenie požiarov. Ich kontrola sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov, pričom sa preverujú najmä prevádzkové parametre (statický a dynamický tlak), vybavenosť a funkčnosť hadicových zariadení (tlakovou skúškou), voľný prístup a označovanie. O kontrole sa následne vyhotoví záznam a protokol o tlakovej skúške požiarnej hadice.

Aj požiarne uzávery (dvere, okná, klapky…) musia byť kontrolované, udržiavané a servisované. Cieľom je zabezpečiť ich nemenný a bezporuchový stav. Údržbu požiarnych uzáverov pritom vykonáva výrobca, prípadne osoba zodpovedná za údržbu (najmenej raz za 12 mesiacov). Ale pozor! Kontrolu požiarneho uzáveru vykonáva protipožiarny odborník – napríklad technik požiarnej ochrany. A to v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky (raz za 12 mesiacov).

 

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

EPS je dôležitá najmä vo výškových bytových domoch, prípadne v domoch s podzemnými garážami. Súčasťou tohto zariadenia je trvalé zabezpečenie obsluhy v mieste umiestnenia hlavnej ústredne EPS pracovníkom. Ten musí byť poučený a riadne zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

Kontrola týchto zariadení sa vykoná na dennej, mesačnej, štvrťročnej a ročnej báze. Súčasťou ročnej kontroly EPS je potvrdenie o vykonaní kontroly, ktoré vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontrolu zariadení EPS.

 

Elektrické a technologické zariadenia, bleskozvody

V bytovom dome musí byť tiež zabezpečené vykonávanie pravidelnej údržby a kontroly elektrických a technologických zariadení, vrátane bleskozvodov. Zistené nedostatky sa odstraňujú podľa pokynov výrobcu a platných právnych predpisov. Súčasťou tohto usmernenia je aj vykonávanie odborných prehliadok a skúšok – revízií,  ako aj kontrol elektrických zariadení a bleskozvodu.

 

Bonusová rada na záver

Pokiaľ má bytový dom zabezpečené vlastné kúrenie (napríklad plynovou kotolňou), je potrebné tiež nezabudnúť na pravidelné čistenie a kontrolu komínov. V súvislosti s tým je nutné odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou. Platí to aj v prípade zámeny lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla, zmeny druhu paliva alebo tiež po stavebných úpravách na telese komína.

Obrázky: pexels.com

 

Redakcia

Hlavný redaktor Megazínu. Tvorí články tak, aby vás zaujali a dozvedeli ste sa vždy niečo nové. Obľubuje témy ako bývanie, zdravie cestovanie či príroda.