Ľudia

Koľko stojí dobrý právnik

Koľko stoja služby u právnika a ako je advokát odmeňovaný za svoju prácu? Ako hlboko budete musieť siahnuť do kapsy, ak využijete právne služby týkajúce sa občianskeho či obchodného práva? Pozreli sme sa na to, koľko stojí pomoc od dobrého právnika.

 

Bezplatné právne poradenstvo

Začnime tým najjednoduchším. Bezplatné právne poradenstvo sa poskytuje iba v jednoduchých právnych otázkach, ktorými právnika príliš časovo nezaťažíte.  Mnohé súkromné právne kancelárie vám ochotne poradia na telefóne, ak sa zaujímate o jednoduchú radu, kontrolu jednoduchej zmluvy, či o vyriešenie jednoduchého právneho problému. Okrem toho poskytujú právne poradenstvo online zadarmo niektoré právne kancelárie, a to takisto v prípade jednoduchej právnej veci.

V desiatkach slovenských miest nájdete Centrum právnej pomoci, ktoré pomáha v právnych otázkach ľuďom v núdzi. Pre poskytnutie právneho poradenstva potrebujete podať písomnú žiadosť. Okrem vyplnenia vašich údajov musíte doložiť doklady k tomu, že váš príjem nepresahuje 1,4 násobok životného minima, prípadne poberáte dávky v hmotnej núdzi.

 

Odmena právnika

Každý cenník právnika sa líši. To, čo je spoločné, je vyjadrené vo vyhláške ministerstva spravodlivosti 655 z roku 2004. Táto vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb určuje a špecifikuje jednotlivé typy odmien právnikov. Podľa vyhlášky teda zmluvná odmena právnika môže byť:

  • hodinová,
  • paušálna,
  • podielová,
  • tarifná.

 

Hodinová odmena právnika

Hodinová odmena právnika sa počíta podľa počtu začatých hodín (minimálne štvrťhodina). Právnik vždy predloží klientovi časovú špecifikáciu právnych služieb. Väčšina právnych kancelárií uvádza, že hodinová odmena je vecou dohody na základe náročnosti alebo osobitosti právneho prípadu. Vo väčšine prípadov sa však cena pohybuje od 30 do 120 eur za hodinu.

Právna kancelária JUDr. Kanás v Nitre uvádza na svojom webe hodinovú odmenu od 16,60 eur do 49,79 eur. Vyššia suma sa platí iba v mimoriadne náročných prípadoch.  Advokátska kancelária AKMV v Bratislave uvádza základnú hodinovú sadzbu 72 eur.

 

Paušálna odmena právnika

Paušálna odmena právnikovi sa platí za pravidelné poskytovanie právnych služieb buď v určitom časovom období alebo na neurčitý čas. Prípadne aj za úplné vybavenie danej právnej veci. V tomto prípade, ak právnik neposkytne právne služby až do úplného vybavenia právnej veci, patrí mu pomerná časť dohodnutej odmeny. To isté platí, ak právnik neposkytne právne služby počas celého dohodnutého obdobia.

 

Podielová odmena

Podielová odmena právnika sa dá považovať za najviac motivačnú. Predstavuje totiž podiel na hodnote právnej veci, ktorá je predmetom súdneho konania. Potrebné je ale to, aby bol výsledok súdneho konania neistý, a teda právnik musel o svoju odmenu naozaj zabojovať. Taktiež advokát musí svojho klienta poučiť o tom, že výsledok konania je neistý.

Maximálna výška dohodnutej odmeny na podiele konania nesmie prekročiť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania.

 

Tarifná odmena

Tarifná odmena právnika sa určuje podľa počtu právnych úkonov a hodnoty sporu. Spomínaná vyhláška určuje jej presnú výšku v závislosti od týchto kritérií. Napríklad za 1 právny úkon pri hodnote spore 100 eur zaplatíte 16,60 eur. Ak je hodnota sporu 1000 eur, zaplatíte za 1 úkon 41,45 eur. Na konkrétne určenie výšky tarifnej odmeny je presná tabuľka s výpočtom – tu nájdete

 

Poplatky u právnika za jednotlivé úkony

Čo sa týka odmeny za jednotlivé služby, tie sa takisto veľmi rôznia. Právna kancelária JUDr. Simona Ondrejkovičová, OS Legal Bratislava, uvádza cenu od 100 eur za vypracovanie bežnej zmluvy, napr. kúpno-predajnej, prípadne darovacej zmluvy. Kontrola podobného typu zmlúv sa pohybuje od 50 eur.

Spísanie zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnosti v advokátskej kancelárii Mgr. Mariola Bončová stojí od 200 eur. Kontrola zmlúv min. 100 eur.

Advokátska kancelária Jakubek &Partners v Bratislave uvádza pevnú sadzbu cien za spísanie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, zámennej či darovacej zmluvy 250, resp. 300 eur. V prípade návrhu na rozvod manželstva či vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je cena 300, resp. 450 eur.

Advokátska kancelária JUDr. Igor Chovan poskytuje základné právne konzultácie prostredníctvom svojho webu v cene 49,90 eur.

zdroj obrázkov: unsplash.com

*Uvedené sumy sú získané z webstránok konkrétnych právnických kancelárií v januári roku 2020.

Redakcia

Hlavný redaktor Megazínu. Tvorí články tak, aby vás zaujali a dozvedeli ste sa vždy niečo nové. Obľubuje témy ako bývanie, zdravie cestovanie či príroda.